สารานุกรมภาษาโคราช

       รุ่นทดสอบ

เนื่องจากในปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังของจังหวัดนครราชสีมาไม่เห็นความสำคัญของภาษาโคราช  แต่จะมุ่งเน้นใช้ภาษากลางในการสื่อสารแทน ส่วนภาษาโคราชยังคงใช้กับบุคคลส่วนน้อยเท่านั้น หากไม่มีการอนุรักษ์และเผยแพร่ จะส่งผลทำให้มรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้สูญหายไปพร้อมกับการเวลา ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาโคราช จึงได้จัดทำเว็บไซต์สารานุกรมภาษาท้องถิ่นภาษาโคราชขึ้นโดยมีการรวมรวบ จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เนท เพื่อช่วยให้ภาษาโคราชซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม อยู่คู่กับชาวจังหวัดนครราชสีมาตลอดไป

- วิธีการใช้งาน

เลือกรูปแบบการค้นหาได้ 3 แบบคือ

1. ค้นหาตามลักษณะคำ

2. ค้นหาตามหมวดอักษร

3. ค้นหาโดยระบุคำศํพท์

1. ค้นหาตามลักษณะคำ

2. ค้นหาตามหมวดอักษร

3. ค้นหาโดยระบุคำศํพท์

ค้นหาโดยระบุคำศํพท์ :